logo

Servicis de l'OMIC

Els SERVEIS que ofereix l'OMIC d'Alcoi actualment són:

 • Informació i orientació als ciutadans sobre l'exercici dels seus drets com a consumidors, mitjançant atenció personalitzada.
 • Recepció i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies dels consumidors.
 • Mediació entre consumidors i empreses per a la solució de les reclamacions que sorgisquen entre aquests amb motiu de les relacions de consum.
 • Inspecció de productes, béns i serveis de consum, i col·laboració amb els òrgans d'inspecció de consum de la Generalitat Valenciana.
 • Elevació d'informes i denúncies per a la instrucció de procediments sancionadors pels òrgans autonòmics competents, quan es produïsquen infraccions en matèria de consum per part dels empresaris i prestadors de serveis als consumidors.
 • Realització d'activitats formatives per a un consum sostenible i responsable.
 • Dur a terme tasques de col·laboració amb el sistema educatiu, per a l'educació de consumidors conscients i responsables.
 • Col·laborar i participar en el Sistema Arbitral de Consum. Prestem als ciutadans un servei d'arbitratge per videoconferència per als casos en què la Junta Arbitral de Consum no es desplaça a Alcoi.
 • Publicació de notícies, alertes i informació d'interés per als consumidors.
 • Fomentar l'associacionisme de consumidors i usuaris en el municipi.
 • Servei de Portal Web de l'OMIC d'Alcoi, on els consumidors poden obtindre informació relacionada amb l'àmbit de consum en general, i específicament sobre les actuacions de l'OMIC, així com realitzar consultes online.

REQUISITS:

Per a fer ús dels serveis de l'OMIC d'Alcoi, els requisits són:

 • En primer lloc, ser consumidor o usuari, sempre que el contingut de la consulta o de la reclamació estiga relacionat amb la compra d'un bé de consum, o amb la prestació d'un servei a un consumidor o usuari,
 • En segon lloc, estar empadronat o residir a Alcoi, o si el consumidor resideix en un altre municipi, que l'empresa o establiment reclamat tinga el seu domicili a Alcoi.
© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías