logo

Efectuar consultes o presentar reclamacions en l'OMIC

Perquè el servei que presta l'OMIC siga més eficient i evitar retards innecessaris, recomanem als ciutadans que desitgen fer ús dels nostres serveis que tinguen en compte les següents RECOMANACIONS, a l'hora tant de realitzar una consulta com de presentar una reclamació, queixa o denúncia:

CONSULTES:

Per a efectuar una consulta en relació amb els seus drets com a consumidor, deu faciltar-nos en la pròpia consulta:

 • Les seues dades personals i de contacte, lloc d'empadronament
 • Tota la informació disponible relativa al contracte (de compra o de serveis),
 • MOTIU de la consulta (incompliment de la garantia, publicitat enganyosa, incompliment de les condicions oferides, clàusules o pràctiques abusives, frau en la forma de contractació o en el tractament de dades personals, reclamació de deutes, etc.)
 • Dades de l'empresa, companyia, establiment venedor, etc. amb el qual té el problema,
 • Lloc i data dels fets,
 • Qualsevol altra dada que resulte necessari

Pot efectuar la consulta pels següents MITJANS:

 • Telèfon,
 • Correu electrònic,
 • Web (portal del consumidor),
 • Presencialment, en horari d'atenció al públic.

L'OMIC atendrà la seua consulta com a li siga possible, i li remetrà la resposta preferiblement per la mateixa via en què es va fer la consulta, o per via electrònica (correu electrònic), i en el cas que calga realitzar una mediació, li facilitarem un FORMULARI per a fer una RECLAMACIÓ. En aquest cas, també haurà d'adjuntar al formulari els documents que justifiquen la reclamació, i que detallem en el següent apartat.

RECLAMACIONS:

En el cas d'efectuar reclamacions, queixes, o denúncies, el consumidor/usuari en primer lloc, ha d'haver comunicat la reclamació a l'altra part (empresa, companyia, establiment venedor, etc.), i guardar CONSTÀNCIA de la presentació (o enviament) d'aquesta reclamació (mitjançant correu electrònic, SMS, carta certificada amb justificant de recepció, burofax, *efax, o qualsevol mitjà que permeta emmagatzemar l'enviament de la reclamació).

Una vegada realitzat aquest pas, si ha transcorregut UN MES sense que haja obtingut resposta a la seua reclamació, o si s'ha desestimat injustificadament, el consumidor o usuari pot acudir a l'OMIC del seu municipi i presentar una reclamació a aquest empresari, aportant tota la informació necessària perquè l'OMIC puga tramitar-la.

L'escrit de reclamació/queixa/denúncia ha de contindre com a mínim:

 • Nom, cognoms, DNI, domicili, telèfons, correu electrònic si pot ser, població i codi postal, del reclamant
 • Identificació amb quantes dades siga possible de l'empresa o establiment reclamat (nom, denominació social del titular, domicili social o adreça, CIF, dades de contacte...)
 • Lloc dels fets i data
 • Resum clar i precís dels fets que motiven la seua reclamació o denuncia
 • Documents del contracte (factures, contractes, pressupostos, publicitat, fullets informatius, *fotofrafías, instruccions, documents de garantia, mostres, comunicacions intercanviades entre tots dos...), ja que a la reclamació hauran d'unir-se totes aquelles proves o documents que puguen contribuir a aclarir els fets
 • Pretensió: expressió clara de la solució que s'espera obtindre, amb la justificació dels motius, quantificació en el cas que es pretenga una compensació econòmica, i altres possibles solucions alternatives que li pogueren satisfer.

O bé, si ha sol·licitat les Fulles de reclamacions de la Generalitat Valenciana en l'establiment reclamat, aportar la còpia blanca (la còpia verda és per al consumidor que reclama), juntament amb els documents que justifiquen la reclamació. Sobre l'emplenament d'aquestes fulles trobarà informació detallada en la secció "Fulles de reclamacions" d'aquest mateix portal...

En cas que no aporte les dades o els documents mínims, l'OMIC li demanarà que els esmene en el termini de 10 dies. Si no ho fa, s'arxivarà l'expedient per falta de dades essencials o per falta de justificació de la reclamació.

Si la reclamació s'ha presentat correctament, o s'esmenen les deficiències en el termini atorgat, l'OMIC registrarà la seua reclamació, i li assignarà un número d'expedient, que haurà de citar per al seguiment de la seua reclamació.

A més, la matèria sobre la qual es reclama ha de ser competència de consum. En cas contrari, es remetrà la reclamació a l'organisme competent, i s'informarà el consumidor d'això. Si no existeix organisme competent, s'arxivarà l'expedient i se li comunicarà, remetent-li a la via judicial.

LA MEDIACIO DE CONSUM:

En cas que la reclamació supere tots aquests requisits, l'OMIC realitzarà les actuacions de mediació que considere necessàries amb l'empresa reclamada, amb la finalitat de satisfer la seua pretensió, o aconseguir un acord amistós si és possible.

El resultat de la mediació es comunica a l'interessat, preferiblement per via electrònica, o per correu postal si no existeix alternativa. També se li podrà comunicar a través de Seu electrònica, si disposa de certificat digital adequat o ha establit aquest mitjà de notificació per defecte.

Si el resultat és positiu, s'arxiva la reclamació perquè s'ha aconseguit aconseguir un acord satisfactori.

Si és negatiu, el *expdiente de l'OMIC s'ARXIVA i hi ha diverses possibilitats:

 • Si existeix la possibilitat de sotmetre la reclamació a ARBITRATGE DE CONSUM,  se li oferirà aquesta possibilitat al reclamant. Si accepta, ha d'emplenar un formulari de sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum, que li facilitarem en la pròpia OMIC. Aquesta és una via alternativa a la judicial, gratuïta i voluntària per a totes dues parts. Trobarà més informació sobre aquest sistema en la secció "Arbitratge de Consum" d'aquest portal.
 • De no acceptar aquesta via, s'informa el reclamant que només li quedaria la via judicial.
© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías