logo

Actualitat Notícies

El Constitucional confirma que la plusvàlua pot ser confiscatòria

Fa un temps el Tribunal Constitucional va determinar que, si la transmissió del bé no havia generat guanys, no podia cobrar-se l'Impost de l'Increment sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (*IIVTNU), més conegut com a Plusvàlua Municipal en considerar nuls diversos articles de la Llei d'Hisendes Locals.

Ara el Tribunal Constitucional va més enllà i ha declarat inconstitucional l'impost de plusvàlua quan la quota de l'impost siga superior al guany obtingut pel contribuent en transmetre l'immoble. És a dir, si efectivament hi ha hagut guany, però cal pagar de plusvàlua més del que s'ha guanyat. Aquesta decisió es pren després de plantejar el Jutjat contenciós administratiu núm. 32 de Madrid la inconstitucionalitat d'exigir al contribuent una quota superior al benefici líquid obtingut per una transacció.

Efectivament, el Constitucional afirma que si la quota a pagar a l'ajuntament per aquest impost és major al guany que s'ha obtingut amb la transmissió, el contribuent estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia, produint-se un excés de tributació que és contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no *confiscatoriedad de l'article 31.1 de la Constitució, i per això determina que el pagament d'aqueix tribut és inconstitucional i no es podrà exigir.

Respecte a la forma per a calcular si s'ha obtingut o no guany, el Tribunal Constitucional, igual que el Jutjat del Contenciós de Madrid, dóna per bo que es poden descomptar les despeses i tributs suportats en l'adquisició i transmissió de l'immoble (registre, cancel·lació hipotecària, etc.).

A més, el Tribunal Constitucional en una altra recent sentència ha dictaminat que la falta d'increment pot provar-se amb les escriptures de compravenda aportades pel contribuent, que han de tindre's en compte en el procés judicial per a no vulnerar el dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

OCU pot ajudar-te

Vas vendre la teua casa amb pèrdues o amb uns guanys molt limitats? Podràs recuperar els teus diners:

  • Si vas pagar l'impost mitjançant autoliquidació i no han passat més de quatre anys,
  • Si vas pagar la liquidació remesa per l'Ajuntament i ha passat menys d'un mes.
  • En OCU podem assessorar-te: truca al telèfon gratuït 900 902 956.

En cas que necessites acudir al jutjat a reclamar el que és teu, el nostre equip de legal podrà ajudar-te amb els tràmits judicials per ser soci d'OCU.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías