logo

Actualitat Notícies

COVID-19 I DRETS DELS CONSUMIDORS

El CENTRE EUROPEU DEL CONSUMIDOR A ESPANYA ha resumit en un butlletí il·lustratiu el paquet de mesures de l'articule 36 del Reial decret-llei 11/2020.

Aquest butlletí no inclou les modificacions posteriors, introduïdes per Reial decret-llei 15/2020, i el Reial decret-llei 21/2020. Aquest últim va entrar en vigor el 10 de juny i l'article 36 paràgraf 1r, passa a tindre la següent redacció:

"Si a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents durant la vigència de l'estat d'alarma o durant les fases de desescalada o nova normalitat, els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguen de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultaren d'impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la impossible execució del mateix sempre que es mantinga la vigència de les mesures adoptades que hagen motivat la impossibilitat del seu compliment. La pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no calga obtindre de la proposta o propostes de revisió oferides per cadascuna de les parts, sobre la base de la bona fe, una solució que restaure la reciprocitat d'interessos del contracte. Les propostes de revisió podran abastar, entre altres, l'oferiment de bons o vals substitutoris al reembossament, que en tot cas quedaran sotmesos a l'acceptació per part del consumidor o usuari. A aquest efecte, s'entendrà que no cal obtindre proposta de revisió que restaure la reciprocitat d'interessos del contracte quan haja transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del consumidor o usuari sense que hi haja acord entre les parts sobre la proposta de revisió".

La modificació consisteix en el còmput dels "14 dies per a resoldre el contracte des de l'impossible compliment...": des del 10 de juny, que va entrar en vigor l'última modificació, es computen "des de la cessació de les mesures normatives causants de la impossibilitat", o, més redó, 14 dies a comptar "des de la cessació d'efectes de la declaració d'estat d'alarma"...

Conforme reflecteix el butlletí durant l'estat d'alarma es van suspendre els terminis administratius per a l'exercici del dret a la resolució dels contractes, el dret de desistiment i el dret de garantia en el supòsit de falta de conformitat de els productes. No obstant això, no se suspén la possibilitat d'exercir aquests drets. El còmput de terminis es va reprendre de nou el dia 4 de juny.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías